Έρευνητική Δραστηριότητα

Το Ινστιτούτο διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έδρα στο Ηράκλειο και εστιάζει στους παρακάτω τομείς:

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων