Έρευνητική Δραστηριότητα

Το Ινστιτούτο διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε προγράμματα καθώς και ερευνητές με πολλαπλές ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει έδρα στο Ηράκλειο και εστιάζει στους παρακάτω τομείς:

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Electric Power Systems

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Renewable Energy Sources

Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Combined Heat and Power

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Liquid Waste Management