Περιγραφή – παρουσίαση

Το Ινστιτούτο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής έχει ως σκοπό την προώθηση εφαρμογών ΑΠΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη και την προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας. Ως γνώμονα έχει την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην παραγωγή/χρήση της ενέργειας, με την υποστήριξη κάθε είδους δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών) στους παραπάνω τομείς.

Η έρευνα του Ινστιτούτου Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εστιάζει, ευρύτερα, στους παρακάτω τομείς:

 • Ακριβής μοντελοποίηση μη διασυνδεδεμένων (νησιδοποιημένων) δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ.
 • Μελέτη της ενσωμάτωσης υβριδικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ.
 • Μελέτη σχετική με την ενσωμάτωση των διαφόρων συστημάτων αποθήκευσης σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της απροβλεψιμότητας των ΑΠΕ, καθώς και της απόκλισης μεταξύ ζήτησης και παραγωγής.
 • Βελτιστοποίηση των μη διασυνδεδεμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν διάφοροι στόχοι, όπως η μείωση απωλειών δικτύου, η μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, η μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενίσχυση της ευστάθειας του δικτύου κ.α.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα δίκτυα μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως demand side management, μετατροπή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε υβριδικές AC/DC κ.α.
 • Διερεύνηση νέων αποτελεσματικών μεθόδων προστασίας έναντι βραχυκυκλωμάτων των μη διασυνδεδεμένων δικτύων με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ.
 • Ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο
 • Βελτιστοποίηση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας
 • Ανάλυση αξιοπιστίας (reliability) και ανθεκτικότητας (resilience) συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια
 • Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση λειτουργείας έξυπνων δικτύων (smart grids)
 • Προχωρημένες μέθοδοι πρόβλεψης ηλιακού και αιολικού δυναμικού