Συνδυασμένα συστήματα ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας

Γνωστικά Αντικείμενα Εργαστηρίου: 

  • συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
  • υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας
  • τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας
  • ηλιακά θερμικά συστήματα
  • δίκτυα τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης
  • συστήματα τρι-παραγωγής
  • τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου
  • τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας